Otel Konaklama Satış Sözleşmesi


 PAKET TUR HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 (YURTİÇİ-YURTDIŞI-KÜLTÜR-KIBRIS)
.….. Turu/ ……Gece Otel Konaklaması
………Numaralı Rezervasyon
MADDE 1 : TARAFLAR
İş bu sözleşme Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. 2.Blok Apt. No:4/24 Ümraniye/ İstanbul /Türkiye adresinde bulunan ve 444 0 484 nolu irtibat numarasına sahip TATİLBUDUR SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TURİZM A Ş (Sözleşmede TATİLBUDUR olarak anılacaktır) ile diğer taraftan xxxxxxxxx  adresinde ikamet eden ve iletişim bilgileri xxxxxxxx@xxxx.com, 05xx xxx xx xx olan …………. ………. , TCKN ……………., (Sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
(Herhangi bir paket tur hizmeti satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir paket tur hizmeti satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir paket tur hizmeti ve satış sözleşmesi devredilen tüketici Katılımcı olarak anılacaktır.)MADDE 2 : KONU


İşbu sözleşme, Tüketicinin, kendisi ve katılımcı adına TATİLBUDUR’dan aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, paket tura ilişkin, hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini içerir.
MADDE 3 : TUR BİLGİLERİ
Tur ……. ile …….. tarihleri arasında (….. gece) gerçekleşecektir.
Tura katılacak kişilerin isimleri;
TÜKETİCİ – DOĞUM TARİHİ
TÜKETİCİ – DOĞUM TARİHİ


'dır. Tüketici, ………Turu/… Gece Otel Konaklaması isimli turda ….. konseptinde konaklama yapacaktır. Sözleşme bedeli KDV dahil ……-TRL’ dir.Tüketici, Otel’in talebi halinde, “Konaklama Vergisi”ni, konaklayacağı Otele ödeyeceğini, işbu sözleşme gereğince TATİLBUDUR’a ödeyeceği/ödediği bedele “Konaklama Vergisi”nin dâhil olmadığını, konaklayacağı Otele ödeyeceği vergilerden yasal düzenleme gereği Acentenin/TATİLBUDUR’un sorumluluğunun bulunmadığını bildiğini, konu hakkında kendisinin Acente/TATİLBUDUR tarafından aydınlatıldığını/bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu sözleşme, sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olan Ön Bilgilendirme Broşürü, Voucher, Tur Programı ve Tahsilat Makbuzunda belirtilen hizmetleri kapsar.MADDE 4 : ÖDEME ŞEKLİ………. numaralı rezervasyona bağlı Voucher No ………..numaralı hizmetler için ………..TRL ……(ödeme yöntemi/banka kartı/ödeme şekli)……..
MADDE 5 : TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  


5.1- Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik’in 2/4. Maddesi gereğince kredi kartı ile yapılan satışlar hariç olmak üzere, Tüketici tarafından satın alınan tur/hizmet taksit ile satılmakta ise, Tüketici, taksitli satış sözleşmesinin yapıldığı/oluşturulduğu tarihten itibaren 7 gün içinde, rezervasyon tarihi ile turun başlangıç tarihi arasında 7 günlük süre olmaması halinde ise, en geç tur başlangıç tarihinden 3 gün önce, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden yazılı surette cayabilir. Ancak, Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süreler içinde TATİLBUDUR’a yöneltilmiş ve ulaştırılmış olması gerekir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde tüketici cayma hakkını kullanamaz. Taksitle satış sözleşmesinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, TATİLBUDUR’un sözleşme gereğince tüm edimlerini ifa etmesi ve Tüketicinin toplam borcun en az 1/10’unu oluşturan ve birbirini izleyen en az 2 taksiti veya kalan borcun en az 1/4’ünü oluşturan bir taksiti ödemede temerrüde düşmesi hâlinde öncelikle, tüketiciye en az 30 gün süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulur. Buna rağmen, borç ödenmez ise, TATİLBUDUR kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkına sahiptir. Tüketici, sözleşmenin işbu hükmünün, Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik’in 2/4. Maddesi gereğince kredi kartı ile yapılan satışlarda uygulanmayacağını bildiğini, konuya ilişkin olarak TATİLBUDUR tarafından gerekli ve yeterli bilgilendirmenin, aydınlatmanın yapıldığını beyan ve kabul eder. 


5.2-Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, TATİLBUDUR tarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen tur tanıtım broşürünü incelediğini, turun, konaklama tesisinin, vergiler dâhil toplam tur fiyatının, ön ödeme tutarının ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerinin, paket turu oluşturan hizmetler kapsamında; turun/yolculuğun başlangıç/bitiş tarihi ve yerinin, kullanılan/kullanılacak ulaşım araçlarının türü ile yolculuğun sınıfının, hareket ve dönüş tarihleri, saatlerinin ve yerlerinin, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı ve bu sınıflandırmanın Türkiye'de uygulanandan farklı olması halinde, bu farklılığa ilişkin uyarıların, yemek planının, yolculukta izlenecek güzergâhın, paket turun özelliklerine uygun olarak pasaport, vize, yaş ve sağlık şartlarına ilişkin bilgilerin, şartların tahakkukuna bağlı olarak Tüketiciye paket turun iptalinin bildirileceği son tarihin, turist rehberliğine ilişkin bilgilerin, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu sigorta ile varsa diğer sigortalara ilişkin bilgilerin, broşürde yer alan sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve sözleşme kurulmadan önce TATİLBUDUR tarafından kendisine verilen ön bilgilendirme broşürünün ve gezi programının bir nüshasının da işbu sözleşme ekinde yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini/bildirildiğini, işbu sözleşmeyi, sözleşme gereğince kendisi ile tura katılacak/hizmeti kullanacak Katılımcı/lar adına da yaptığını, kendisine yapılan tüm bilgilendirmeler, tur broşürü ve sözleşme detayları hakkında Katılımcıya/lara bilgi verdiğini/vereceğini, bu yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, kendisine yapılan bilgilendirmenin diğer katılımcı/lara da yapılmış sayılacağını, sözleşmeyi kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini/onayladığını beyan ve kabul eder.


5.3- Tüketici kural olarak rezervasyon anında paket tur/hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ancak, Tüketici, kendisinden kaynaklanan nedenlerle, rezervasyon anında paket tur/hizmet bedelinin tamamını ödeyemez ise, rezervasyon anında paket tur/hizmet (rezervasyon) bedelinin en az %35’ini, rezervasyon tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde de kalan bakiyeyi (%65’ini) ödemekle yükümlüdür.  Tüketici, ödemenin tamamını yapmadan rezervasyonun kesinleşmeyeceğini, bu konuda Tatilbudur tarafından bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Rezervasyon tarihi ile paket tur (hizmetin başlangıç) tarihi arasında 15 günden az bir süre bulunması durumunda Tüketici, rezervasyon anında paket tur/hizmet (rezervasyon) bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu, aksi halde rezervasyonun kesinleşmeyeceğini, bundan Tatilbudur’un sorumluluğu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.  Yukarıda belirtilen süre/süreler içerisinde  ödemenin/ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme Tüketici tarafından haklı neden olmaksızın tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır. Sözleşme, Tüketici tarafından, ödeme/ödemeler yapılmayarak tek taraflı feshedilir ve  sözleşmenin feshedildiği tarih itibarıyla, paket turun başlangıç tarihine 30 günden az bir süre var ise, Tüketicinin yapmış olduğu  ödeme, Tatilbudur tarafından “sözleşmeden cayma tazminatı” olarak  irad kaydedilir ve  Tüketiciye herhangi bir iade yapılmaz.


5.4- Sözleşme imzalandıktan/yapıldıktan sonra, ancak hizmet kullanılmadan önce sözleşmeye konu ürünün/hizmetin bedelinde fiyat artışı olması halinde, fiyat artışı nedeniyle Tüketiciden fark ücreti talep edilmeyeceği gibi, ürünün/hizmetin bedelinin/fiyatının düşmesi (örneğin, rezervasyon yaptırılan Otel tarafından aksiyon uygulanarak fiyatın düşürülmesi gibi) halinde de Tüketiciye herhangi bir iade yapılmaz. Ancak, sözleşme bedelinin döviz cinsinden belirlendiği yurt dışına yönelik paket turlarda, döviz kurunda olağandışı artış olması, liman, havaalanı gibi yerlerde tahsil edilen vergi, resim, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerde değişiklikler meydana gelmesi, yakıt giderleri dahil olmak üzere ulaştırma masraflarında olağanüstü artış yaşanması halinde (%2’den fazla fiyat artışı olması, olağan dışı artış olarak nitelendirilecektir) Tüketici, TATİLBUDUR'un fiyat ve koşullarda sözleşme bedelinin %5 ini geçmeyecek şekilde değişiklik yapma hakkı olduğunu kabul eder.


5.5- Tüketici, satın alınan tura/hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 7 gün önce TATİLBUDUR'a bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan Tüketici/Tüketiciler, TATİLBUDUR'a karşı bakiye tutardan ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müşterek ve müteselsilen sorumludurlar. Uçak ulaşımlı turlarda ise, bu durum taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Paket turu/rezervasyonu devir alan Tüketici/lerin vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tüketici/lerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, tur başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan, merciden vize alamamaları durumunda, TATİLBUDUR’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceği gibi devreden ve devralan, tur bedelinin tamamını  müşterek ve müteselsilen TATİLBUDUR’a ödemekle yükümlüdür. Hizmeti/turu devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.


5.6- Paket turun/hizmetin başlamasından önce, Tüketiciden kaynaklanmayan nedenlerle sözleşme içeriğinde yapılan önemli değişiklikler ile 5.4 maddede belirtilen sebeplerle yapılan fiyat ve değişikler dışındaki diğer fiyat vb değişiklikler esaslı sözleşme değişiklikleri olarak kabul edilmiştir. Esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi TATİLBUDUR tarafından yazılı olarak ve/veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla Tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici, bildirimin kendisine yapılmasını müteakip derhal yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilen değişikliği kabul edebileceği gibi yapılan değişikliği kabul etmediğini TATİLBUDUR’a, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmek koşulu ile;

a) TATİLBUDUR tarafından sunulan, eşit veya daha yüksek değerde başka bir paket tura ilave bir bedel ödemeksizin katılma,

b) Fiyat farkının kendisine iade edilmesi şartıyla daha düşük değerde bir paket tura katılma,

c) Herhangi bir tazminat ödemeksizin sözleşmeden dönme,

 haklarından birini kullanabilir.


Tüketici tarafından sözleşmeden dönülmesi halinde, sözleşmeden dönme bildiriminin TATİLBUDUR’a ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 gün içinde, Tüketicinin ödemiş olduğu bedel, kesinti yapılmaksızın Tüketiciye iade edilir. TATİLBUDUR tarafından, esaslı sözleşme değişiklikleri ve işbu esaslı sözleşme değişikliklerinin fiyat üzerindeki etkisi yukarıdaki usullerde kendisine bildirilmiş olmasına rağmen, Tüketici, bildirime herhangi bir yanıt vermez ve/veya yukarıda belirtilen haklarından hangisini kullandığını yukarıda belirtilen usullerle TATİLBUDUR'a bildirmez ise, kendisine bildirilen fiyat artışları dâhil paket tur hizmet ve satış sözleşmesindeki esaslı değişiklikleri ihtiva eden, paket tur hizmet ve satış sözleşmesinin esaslı unsurlarını değiştiren bu ek sözleşme niteliğindeki yeni koşulları kabul etmiş sayılacağını, hiçbir bildirimde bulunmaksızın tura katılmaması halinde Tüketicinin/katılımcının hizmeti almadığı gerekçesiyle ücretlerin iadesini ya da tenkisini talep edemeyeceğini, ödemiş olduğu ücretlerin cayma tazminatı olduğunu kabul ve beyan eder.

TATİLBUDUR, Tüketiciden kaynaklamayan bir nedenle, turun/hizmetin başlamasından önce turu/sözleşmeyi iptal eder ise, Tüketici seçimlik olarak yukarıda a) b) ve c) bentlerinde sayılan ve Tüketiciye tanınan haklardan birini kullanabilir.

 

5.7- TATİLBUDUR gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, tura/hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle turun devamı imkânsız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, TATİLBUDUR, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz;

a) Tüketicinin kusurunun bulunması.

b) Sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışının bulunması.

c) Mücbir sebebin bulunması.

ç)         Paket tur düzenleyicisinin, aracısının veya bağımsız hizmet sağlayıcısının gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri ve engelleyemedikleri bir olayın meydana gelmesi,

d) Paket turun düzenlenmesi için öngörülen asgari katılımın sağlanamaması nedeniyle, paket turun iptal edilmesi ve iptalin sözleşmede öngörülen sürede paket turun başlamasından en az 20 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye bildirilmiş olması. (Turun erteleme ve/veya iptal sebebi, turun başlamasına 20 günden daha az bir süre kala ortaya çıkarsa, bundan TATİLBUDUR sorumlu tutulamaz.)

Yukarıda belirtilen sebeplerin tur başlamadan önce ortaya çıkması durumunda, TATİLBUDUR'un, Tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgi vererek, turu/hizmeti iptal etme ve/veya erteleme veya alternatif bir tur önerme hakkı vardır. Yukarıda belirtilen sebeplerle, tura başlanamaz ve Tüketici de turun ertelenmesini veya alternatif tura katılmayı kabul etmez ise, TATİLBUDUR Tüketicinin turunu iptal eder. Bu durumda Tüketici, eğer TATİLBUDUR'un erteleme talebini veya alternatif tur önerisini kabul etmez veya turun ertelenmesi fiilen imkânsız ise, TATİLBUDUR Tüketicinin tur için o tarihe kadar Tatilbudur’a yapmış olduğu ödemeleri, Tüketici için yapılan resmi ödemeler (vergi, harç, vs.) hariç Tüketiciye iade eder. Mücbir sebepler tur başladıktan sonra, hizmetin ifası sırasında ortaya çıkarsa, TATİLBUDUR'un sorumluluğu, Tüketiciyi, turun başlangıç noktasına geri getirmekten ibaret olup, TATİLBUDUR'a başkaca bir sorumluluk (iade, tazminat, vs.) yüklenemez.


5.8- Tüketici tarafından turun/hizmetin başlamasından 30 gün öncesine kadar sebep gösterilmeksizin yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel Tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından hizmetin başlamasından evvel 29 ile 15 gün arasında yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin %50'sini; 14 günden az bir süre kala yapılan iptallerde, rezervasyon bedelinin tamamını Tüketici TATİLBUDUR'a ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Alınmış olan hizmet, yılbaşı, sömestre, bayram dönemi gibi özel dönemler veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise, sözleşmenin yukarıdaki maddeleri geçerli değildir. Bu durumda Tüketicinin iptal, iade hakkı bulunmamaktadır. Yurtiçi turlarında erken rezervasyon iptal sigortası yaptıran, Kültür turlarında erken rezervasyon iptal güvence paketi alan tüketici(ler)/Katılımcı(lar) hizmet başlangıcına 72 saat kala kesintisiz iptal hakkını kullanabilir. Aksi halde kullanamaz. Tüketicinin erken rezervasyon iptal sigortası veya erken rezervasyon güvence paketi uçak ulaşım bedellerini kapsamamaktadır. Uçak ulaşımlı turlarda Tüketicinin iptal talebinde, Tüketicinin iptal talebi taşıyıcı havayolu firmasının iptal ve değişiklik koşulları doğrultusunda değerlendirilir. Tüketici, uçak ulaşımlı turlarda/hizmetlerde iptal ve/veya değişiklik talebi halinde, iptal ve değişiklik talebinin değerlendirilmesinde TATİLBUDUR’un bir dahlinin olmadığını, bu nedenle TATİLBUDUR’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini bildiğini beyan ve kabul eder.


Tüketicinin/Katılımcının hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin TATİLBUDUR tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise ,Tüketici/Katılımcı aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal TATİLBUDUR'a ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise TATİLBUDUR aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.


5.9- Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği veya  engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle, turun/hizmetin başlamasına 30 gün ve 30 günden daha az bir süre kala tura katılamayacağını/hizmeti alamayacağını, turun/hizmetin iptal edilmesini yazılı olarak ve/veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile TATİLBUDUR’a bildirmesi/talep etmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar ile üçüncü kişilere/tedarikçilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, Tüketicinin/katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Tüketicinin yukarıda belirtilen nedenlerle, turun/hizmetin başlamasına 30 günden fazla bir süre kala tura katılamayacağını/hizmeti alamayacağını, turun/hizmetin iptal edilmesini yukarıda belirtilen şekilde bildirmesi/talep etmesi halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç, vb. yasal yükümlülüklerinden doğan masraflar/bedeller hariç, Tüketicinin/katılımcının ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir.


Yukarıda belirtilen durumun, turun devamı sırasında ortaya çıkması halinde, buna ilişkin bilgi ve belgeler, Tüketicinin/katılımcının turdan ayrılmasından itibaren derhal ve belgesiyle birlikte TATİLBUDUR’a sunulmalı/ibraz edilmelidir. Tüketicinin/katılımcının başlangıcını kaçırdığı tur/hizmete iştirak edeceğini yukarıdaki şekilde yazılı olarak bildirmemesi durumunda; TATİLBUDUR Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Tüketici/Katılımcı, başlangıcını kaçırdığı tura katılacağını, hizmeti alacağını, turun/hizmetin başlangıcından itibaren 24 saat içinde bildirdiği takdirde, tura katılım için ödediği/ödeyeceği ulaşım, vs. olur ise, başkaca bedeli/bedelleri kendisi karşılayacaktır.


5.10- OTOBÜSLE ULAŞIM: Bagaj ve içeriği ve de kişisel eşyaları ile ilgili her türlü sorumluluk Tüketiciye/Katılımcıya aittir. Tüketici/katılımcı, seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin/otelin tabi olduğu mevzuat ve teamüllere uymakla yükümlüdür. Tüketiciye ait bagajların TATİLBUDUR'a  ait araçlarda, TATİLBUDUR ve çalışanlarının kastı ve ağır kusuru nedeniyle kaybı veya hasarı durumunda, kayıp ve hasar tutanağı düzenlettirilmesi koşuluyla, kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, rezervasyon bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının azami 1/2'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak TATİLBUDUR tarafından eşya sahibi Tüketiciye/katılımcıya ödenir. TATİLBUDUR, Tüketici/Katılımcının valizinin ve kişisel eşyalarının kaybolmasından, çalınmasından sorumlu tutulamayacağı gibi, Tüketicinin/Katılımcının, kaybolan, hasar gören bagajı için yukarıda belirtilen şartlarda yapılacak ödeme tutarından daha yüksek olduğu iddiası ile TATİLBUDUR’dan ilave bir ödeme, tazminat talep edilemez. Otobüs ile ulaşımlarda koltuk numaraları, sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Bu nedenle, TATİLBUDUR, araçlarda koltuk yeri numarası garantisi vermemektedir. Ulaşıma ilişkin diğer tüm detaylar voucher/broşürde düzenlenerek, Tüketiciye verilmiş/iletilmiştir.


5.11- UÇAKLA ULAŞIM: Charter uçuşları ile ilgili düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan, taşıyıcı havayolu firması, bu uçuşlarda her türlü saat ve plan değişikliği yapma, uçak tipi, havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı havayolu firması, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir, aktarma veya duraklama yapabilir. Satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, havayolu firması tarafından yapılacak uçuş saati değişiklikleri nedeniyle TATİLBUDUR sorumlu tutulamaz. Uçuş saatlerinin değişmiş olması nedeniyle, turun/sözleşmenin iptalinin talep edilmesi halinde, Tüketiciye/katılımcıya herhangi bir iade yapılamaz. Charter, yani tarifesiz olarak satın alınan uçak biletlerinin iptali durumunda, bedel iadesi uçak biletinin özelliği nedeniyle yapılamaz. Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, Türkiye'nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve Tebliğler, havayolu firmalarının kural ve talimatları tatbik olunur. Tüketici/Katılımcı, havayolu ulaşımlı paket turlarda, gidiş ulaşımını kullanmadığı takdirde, havayolu kuralları gereği dönüş ulaşımını da kullanamayacağını bildiğini, böyle bir durumda TATİLBUDUR’a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini beyan ve kabul eder.  TATİLBUDUR, havayolu ile Tüketiciler arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 tarihli Lahey Protokolüne ve Montreal Konvansiyonu hükümlerine tabidir. Tüketici(ler) saat değişikliği riskini bilerek ve kabul ederek turu/hizmeti satın aldıklarını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum statüsündeki TATİLBUDUR, bu tür değişikleri haber aldığı andan itibaren en kısa sürede Tüketiciye bildirmekle yükümlüdür. Herhangi bir aksilik yaşanmaması için Tüketicinin uçuştan en az 48 saat önce TATİLBUDUR'u arayarak uçuş saatini teyit etmesi gerekmektedir. Uçaklı ulaşımlarda yaşanabilecek bagaj kayıp ve hasarlarında ilgili havayolu firmasının kuralları ve konuya ilişkin Uluslararası sözleşme hükümleri geçerli olup, Tüketici/katılımcı, bagajının kaybolması ve/veya hasara uğraması nedeniyle doğan zararının tazminini havayolu firmasından talep edecektir. Tüketicinin, rezervasyon/sözleşme imzalanması/yapılması aşamasında gerek kendisine gerek Katılımcıya/lara ait doğum tarihleri ve diğer kişisel bilgileri doğru ve eksiksiz olarak vermesi ve/veya sisteme girmesi gerekmekte olup, doğum tarihinin/tarihlerinin ve diğer kişisel bilgilerin hatalı verilmesinden ya da sisteme hatalı girilmesinden TATİLBUDUR sorumlu tutulamaz. Bu durumun check-in sırasında fark edilmesi durumunda ilgili havayolunun yaptırım ve kuralları geçerli olacaktır.


5.12- KONAKLAMA HİZMETLERİ: Tüketici/Katılımcı, sözleşme kapsamında hizmet alacağı/konaklayacağı tesis/otel hakkında her türlü bilgiyi gerek TATİLBUDUR'a ait web sitesinden ve/veya gerekse TATİLBUDUR satış temsilcilerinden alıp gerekli tüm incelemeyi yaptıktan ve okuduktan sonra sözleşmeyi imzaladığını/yaptığını,  Katılımcıları da bilgilendirdiğini/bilgilendireceğini kabul ve beyan eder. Tesisin/otelin konaklamanın başlayacağı tarihte hizmet verebilecek durumda olmaması, tesisten/otelden ve/veya mücbir sebeplerden kaynaklanan nedenlerle tesisin/otelin hizmet verememesi halinde, TATİLBUDUR tüketiciyi hizmet satın aldığı tesis/otel ile aynı standartlarda olan başka bir tesiste/otelde konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici, böyle bir değişikliği kabul etmez ise, rezervasyonu için ödediği toplam bedeli iade alma hakkına sahiptir. Paket turlarda geçerli olan geceleme sayısıdır. Paket turun konaklama yapılacağı ilk gece, birinci gün ve birinci gece şeklinde sayılmaktadır. Ulaşım araçlarının mücbir sebeplerden veya hava yolu firmasının yapacağı rötarlardan doğan gecikmeden dolayı Tüketicilerin/Katılımcıların gün ışığından faydalanamaması, otele/tesise geç giriş yapmaları TATİLBUDUR'un sorumluluğunda değildir. Tüketicinin/Katılımcının konaklama yaptığı tesiste olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, haksız fiil ve/veya haksız saldırı durumunda, gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturması Tüketicinin kendi sorumluluğundadır. Bu ve benzeri durumlardan dolayı TATİLBUDUR ve çalışanları sorumlu tutulamaz. Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle alınan hizmeti sonlandırması, sözleşmeden dönmek istemesi halinde, Tüketici, TATİLBUDUR yetkilisine ve konakladığı tesise/otele, hizmeti sona erdirme, sözleşmeden dönme sebeplerini yazılı olarak ve derhal bildirmek zorundadır. Tüketicinin aksine davranış ile hiçbir bildirim yapmadan tesisten/otelden ayrılması halinde, Tüketici/katılımcı hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketici/katılımcı, rezervasyon aşamasında, gerek kendisine gerek adına sözleşme yaptığı diğer katılımcılara ait istenilen bilgileri (doğum tarihi, kayıt için gerekli kişisel bilgileri, vs.) doğru, resmi kayıtlarına uygun ve eksiksiz olarak vermeli, sisteme girmeli, verdiği bilgiler ile kayıt bilgilerinin son kontrolünü bizzat yapmalı, hatalı olanları düzelttirmelidir. Rezervasyon yaptırılan tesise/otele girişte yaptırılacak kayıt sırasında, Tüketicinin/lerin-katılımcının/ların doğum tarihlerinin, kişisel bilgilerinin sözleşme/voucher bilgileri ile uyuşmadığının, hatalı olduğunun tesis/otel tarafından tespiti durumunda, Tüketici/ler-Katılımcı/lar, rezervasyon yaptırdıkları otelin kurallarını ve yaptırımlarını (örneğin, bilgilerin hatalı verilmesi/girilmesi nedeniyle fiyat farkı çıkması durumunda, çıkan fiyat farkını otele ödemek gibi) yerine getirmek zorundadır. Böyle bir durumun yaşanması halinde TATİLBUDUR sorumlu tutulamaz. Tüketici/Katılımcının, tur/hizmetin ifası esnasında, yanında bulundurduğu eşyalarını koruması ve muhafaza etmesi gerekmekte olup, Tüketici/Katılımcı, turun/hizmetin ifası sırasında eşyasının kaybolmasında, çalınmasından ve/veya zayi olmasından TATİLBUDUR’un sorumluluğunun olmadığını/olamayacağını beyan ve kabul eder.  


5.13- VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ: İşbu sözleşme ile satın alınan hizmete ve hizmet bedeline, vize işlemleri ve hizmetleri dâhil değildir. Katılacakları tura ait ülkelere vizesi olduğunu beyan eden veya vize işlemlerini bizzat kendisinin takip edeceğini belirten Tüketici/katılımcı, vize işlemlerinin gerçekleşmediğini ya da vize alamadığını ileri sürerek sözleşmeyi feshedemez, bedel iadesi talep edemez, sorumluluk tüketiciye/katılımcıya aittir. Tüketici/Katılımcı, konuya ilişkin olarak TATİLBUDUR tarafından gerekli ve yeterli bilgilendirmenin, aydınlatmanın yapıldığını, herhangi bir tereddüde mahal vermeme adına, işbu sözleşmeye vize hizmetinin dahil olmadığını, TATİLBUDUR’un vize alma yükümlülüğü bulunmadığını, vizesinin bulunmaması ya da vize alamaması halinde bundan TATİLBUDUR’u sorumlu tutamayacağı gibi vize alamadığı için tura katılamadığı gerekçesi ile bedel iadesi talebinin de olamayacağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.   


5.14- Tüketici/Katılımcı, sözleşme bedelini nakit ve/veya bankaların kredi kartları ile peşin veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak ödeyebilir. (Bankaların taksit yapan kredi kartı ile yapılan taksitli satışlar işbu sözleşmenin “Taksitle Satış Sözleşmesi” olduğu şeklinde yorumlanamaz.) Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde, Tüketicinin muhatabı kredi kartı sözleşmesi imzaladığı bankadır. TATİLBUDUR, bu ihtilafta taraf değildir. Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler, satın alınan hizmeti bizzat kullanmadıkları gerekçesi ile bankalarını ödemeden men edemezler. Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketicinin/katılımcının, erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmesi ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapması gerekmektedir. Tüketicinin kredi kartı ile peşin ya da taksitli olarak aldığı hizmetin herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya Tüketicinin hizmeti iptal ettirmesi nedeniyle, Tüketiciye sözleşme şartlarında iade yapılması veya bedelin kısmen ya da tamamen iade edilmesi gereği doğması halinde, TATİLBUDUR iadeyi yine tüketicinin/katılımcının kredi kartına (ödemenin yapıldığı kredi kartına) yapacaktır. Tüketici/katılımcı, iadenin hesabına ve nakden yapılmasını talep edemez. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına ve banka ile tüketici arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre, banka tarafından tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, bundan TATİLBUDUR'un herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi buna müdahale etme hakkı ve imkanı da bulunmamaktadır. Tüketici/katılımcı bu hususu bildiğini beyan ve kabul eder.


5.15- TATİLBUDUR, tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici/katılımcı, sözleşmenin ifası sırasında hizmetin ayıplı olduğunu görürse, hangi hizmetin/hizmetlerin niçin ayıplı olduğunu sebepleri ile birlikte derhal TATİLBUDUR yetkililerine/tur sorumlularına, tur rehberine iddia ettiği ayıp tesisten/otelden kaynaklanmakta ise, tesis yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ki, Tüketicinin, şikayetçi olduğu hususları tur sırasında yazılı olarak TATİLBUDUR'a ve/veya konakladığı tesise bildirmesi iyiniyetli bir tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Aksi halde, hizmetin ifası sırasında ayıp bildiriminde bulunmayan, herhangi bir bildirimde bulunmadan oteli/turu terk eden Tüketici/Katılımcı, turu/oteli haklı sebep olmaksızın terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur, tur/hizmet bedelinin iadesini ya da zararının tazminini talep edemez.


5.16- Tur/hizmet, başlamasından sonra TATİLBUDUR'dan kaynaklanan bir nedenle tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu tespit edilir ise, TATİLBUDUR Tüketicinin/Katılımcının tura devam etmesi için Tüketiciye/Katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler (otel, vs.) sunar. TATİLBUDUR tarafından sunulan alternatif düzenlemenin/teklifin Tüketici/Katılımcı tarafından kabul edilmesi/kullanılması halinde, Tüketici/Katılımcı, herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talep edemez. Tüketici/katılımcı, verilen hizmetin ayıplı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle, TATİLBUDUR'un sunmuş olduğu alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönmek isterse, sözleşmeden dönme iradesini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile TATİLBUDUR'a bildirmiş olması halinde, TATİLBUDUR tarafından yapılan zorunlu giderler (vergiler, ulaşım ve benzeri giderler) ve o ana kadar ifa edilmiş hizmetlerden tüketicinin/katılımcının yararlandığı orandaki tutarın mahsubundan sonra kalan bakiye tutar, en geç 14 gün içinde, Tüketiciye/katılımcıya iade edilir. İade miktarı bedelinde tarafların olası uyuşmazlığında TÜRSAB’ın yayınladığı KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uygulanır.


Tüketici/katılımcı, başladığı turda hizmetin kusurlu olduğunu yazılı olarak ilgilisine bildirdiği önemli bir yükümlülüğün TATİLBUDUR tarafından yerine getirilmediği veya getirilemeyeceğinin tespit edilmesi halinde, TATİLBUDUR'un, Tüketiciye ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde sunacağı alternatif düzenlemelerden/teklif edilen hizmetlerden birini tercih etmesi halinde, bedelde indirim ya da her ne sebeple olursa olsun tazmin talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Tüketicinin, anılan alternatif seçeneklerden birini kabul etmemesi ve sözleşmeden dönme iradesini TATİLBUDUR'a yazılı olarak bildirmesi halinde, Tüketici, TATİLBUDUR'un o ana kadar ifa etmiş olduğu edimler için, hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep etme hakkı olduğunu kabul ve beyan eder.


5.17- Tüketici/Katılımcı Aydınlatma Metnini okuyup anladığını, www.tatilbudur.com/kisisel-verilerinkorunmasi linkindeki bilgileri ve açıklamaları incelediğini, okuduğunu, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığını kabul eder. 


5.18- TATİLBUDUR, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yasal mevzuat uyarınca, Tüketici/Katılımcı’ya ait kişisel verileri; Kanun madde 5 (2) (a) ve (ç) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması, madde 5 (2) (c) bendi uyarınca  sözleşmenin kurulması ile sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ifa etmek, Kanun madde 5 (2) (e) bendi uyarınca hakkın korunması ve tesisi için gerekli olması, Kanun madde 5 (2) (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerin gerektirmesi hukuki sebebine ve amacına dayalı olarak işleyebilecektir.


5.19- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişinin 6698 s. Kanun 11’ inci maddede sayılan diğer haklarına ilişkin detaylı bilgiler, www.tatilbudur.com/kisisel-verilerinkorunmasi web sitesinde yer almaktadır.


5.20- Tüketici, işbu sözleşmeyi imzalayarak kredi kartından, TATİLBUDUR tarafından sözleşmeye konu tur /hizmet bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını kabul etmiştir.


MADDE 6 : SON/DİĞER HÜKÜMLER 


6.1- Tüketici, rezervasyon esnasında TATİLBUDUR çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, TATİLBUDUR ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, TATİLBUDUR elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.


6.2- İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere bütün Tüketiciler/katılımcılar, yurtiçi turlarında tura katılırken güncellenmiş nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak ve otele giriş sırasında işbu paket tur hizmet ve satış sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorunda olduğu gibi; Yurtdışı turlarında, bunların yanında ve ayrıca yukarıda belirtilen niteliklerde pasaportunu da yanında bulundurmak ve ibraz isteyen kurum ve yetkili mercilere ibraz etmek zorundadır. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların/kişilerin rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş, balayı çifti, vb. gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Tüketici/katılımcı fark ücretini derhal ve tamamen ödeyecek ve her türlü tazminde bulunacaktır. Tüketici/Katılımcı, turun düzenlendiği bölgenin, ülkenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin/otelin şartlarına, kurallarına uymakla mükelleftir. Tüketici, tur rehberinin, TATİLBUDUR'un, turun düzenlendiği bölgenin, ülkenin yerel idarelerin yetkililerinin/görevlilerinin uyarı ve kısıtlamalarına uyacaktır.


6.3- Tur rehberi, tur programını, meteorolojik sebepler, turun düzenleneceği güzergâhta yaşanan olaylar, doğal afetler, yangın, deprem, yolun kapalı olması, bölgede olağanüstü hal ilan edilmesi, trafik yoğunluğu, turun düzenlendiği ülkenin genel ve yerel idarelerinin almış olduğu kısıtlayıcı kararlar vs. nedenler ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sayılanlara benzer nedenlerle, şartların uygun olması durumunda, turu eksiksiz gerçekleştirmek kaydı ile gezilecek yerlerin sırasını, ziyaret plan ve zamanlarını değiştirebilir. Turun düzenleneceği güzergahın can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmesi, resmi makamlarca güzergaha giriş ve çıkışların yasaklanması, vb durumlarda TATİLBUDUR tur programında değişiklik yapabilir. Yukarıda belirtilen durumların yaşanması halinde, yaşanan, ortaya çıkan durum, TATİLBUDUR'dan kaynaklanmadığından, Tüketici, TATİLBUDUR’dan herhangi bir bedel iadesi/tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder. 


6.4- Ulaşım araçlarında ve konaklanacak tesiste evcil hayvan kabul edilmemektedir.  Ayrıca, Tüketici/katılımcı, seyahat edeceği ulaşım araçları için belirlenmiş olan bagaj (ağırlık, nitelik, nicelik, vs.) ve seyahat kurallarına vs. uymakla yükümlüdür.


6.5- Ön bilgilendirme ve broşürde belirtilen turlar veya hizmetler ekstra ücrete tabidir. Tüm paket turlarda ekstra tur ücretlerini ve içeriklerini gidilen şehir ve ülkelerdeki yerel acenteler belirlemekte ve önermektedir. Ekstra turlar, ancak yeterli katılımın sağlanması halinde yapılabilecek olup, yeterli katılımın sağlanmaması veya tur düzenleyicisinden kaynaklanmayan nedenlerle turun yapılmaması nedeni ile TATİLBUDUR'dan hiçbir tazminat ve/veya iade talep edilemez. Ekstra turlarda TATİBUDUR’un herhangi bir dahli olmadığından ekstra turda/turlarda yaşanabilecek aksaklıklardan, güzergah değişikliklerinden, ayıplı hizmet verilmiş olmasından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sayılan nedenlere benzer nedenlerle turun yapılamamasından TATİLBUDUR sorumlu tutulamaz. Yerel Acente, yeterli katılım olmaması nedeniyle ekstra tur ücretini değiştirebilir. Yerel Acente tarafından değiştirilen ve Tüketiciye bildirilen fiyattan ekstra tura katılıp katılmamak Tüketicinin tercihine bağlıdır ve bundan TATİLBUDUR sorumlu tutulamaz.     


6.6- Tüketici; rehberin, tesisin/otelin, ulaşım aracı sürücüsünün, yerel acentenin, sigorta şirketinin ve TATİLBUDUR’un  bildirdiği kurallara uyacağını; üçüncü kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını, aksi takdirde, turdan/ tesisten çıkarılacağını, hizmeti alamayacağını/kullanamayacağını ve kendisinden kaynaklanan nedenlerle hizmet alamayacağından ücret iadesi hakkının ve/veya herhangi bir tazminat hakkının  bulunmadığını beyan ve kabul eder. Tüketiciden/katılımcıdan ve üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden TATİLBUDUR sorumlu değildir.


6.7- On sekiz (18) yaşından küçük çocuklar annesi ile seyahat ediyorsa babasından, babası ile seyahat ediyorsa annesinden, üçüncü bir kişi ile seyahat ediyorsa hem annesinden, hem babasından noter tasdikli muvafakatname almak zorundadır. Tüketici/Katılımcı yurt dışı turlarında geçerli pasaport bulundurmak zorundadır. Çocuklar da dâhil olmak üzere, KKTC’ye  fotoğraflı resmi kimlik ile uçuş yapılabilir.  (Ehliyet, evlilik cüzdanı vb. geçerli değildir.)


6.8- Oda blokajını, Tüketicinin konaklayacağı tesis/otel yapmakta olup TATİLBUDUR'un doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, Tüketiciye tahsis edilen oda nedeniyle TATİLBUDUR sorumlu tutulamaz.


6.9- Ayrıca, Tüketici, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere, paket tur hizmeti başlamadan evvel kaza ve hastalık halinde, çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masrafları için ek sigorta yaptırabilir. Bu konuda, sözleşme imzalanırken, tüketiciye ayrıca bilgi verilmiş ve tüketici aydınlatılmıştır. Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri, bundan yararlanmak isteyen tüketiciye/katılımcıya aittir. 1618 Sayılı Yasanın 12. maddesi gereğince hizmetin hiç ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi halleri, poliçe kapsamı doğrultusunda sigorta teminatı altında olup, teminat tur bedeli kadardır.


6.10- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmede ismi geçen (adına rezervasyon yapılan) ve tura katılan Tüketiciler/katılımcılar “sözleşmede imzası bulunan Tüketiciye, adlarına sözleşme yapma yetkisi verdiklerini, sözleşmeyi yapan/imzalayan Tüketicinin işbu sözleşmeyi yapması/imzalaması ile birlikte sözleşmenin bütün şartlarının kendilerince de kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacaklarını” kabul etmiş sayılırlar. İşbu kabul ve taahhütleri gereğince, sözleşmede imzalarının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin iptalini isteyemez veya kendileri için geçerli/bağlayıcı olmadığını ileri süremezler. Ancak, bütün bunlara rağmen, sözleşmenin iptalini isterlerse, sözleşmede imzası bulunan Tüketici/katılımcı, TATİLBUDUR'un tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede imzası bulunan/sözleşmeyi yapan tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı tüketicilerin isimlerinin ve diğer bilgilerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. 


6.11- Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde yer alan Tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı, bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesinde belirlenmiş olup TATİLBUDUR bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


6.12- Tüketici sözleşme konusu tura ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, sözleşmenin TATİLBUDUR tarafından kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile gönderildiğini, sözleşmeyi ve sözleşme şartlarını incelediğini, satın almak istediği tura ve turun ayrıntılarına, tur programına ilişkin tüm bilgileri, turun peşin ve taksitli satış fiyatını, ödeme şeklini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri TATİLBUDUR’un kataloğundan, internet sitesinden (tatilbudur.com) ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi okuyup incelediğini, ön bilgilendirmeyi ve tur programını okuyup incelemeden sözleşmenin imzalanması aşamasına geçilemediğini, sözleşmeyi inceleyip okumadan ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını, sözleşmeyi sanal ortamda imzaladığını ve kalıcı veri saklayıcısı ile TATİLBUDUR'a ilettiğini, bu durumun TATİLBUDUR tarafından Kalıcı Veri Saklayıcısı vasıtası ile belgelendirilebileceğini, sözleşmenin TATİLBUDUR tarafından saklanabileceğini beyan ve kabul eder.


6.13- İşbu sözleşme, ekli tur kayıt formu (ulaşım ve ödeme detayları yer almaktadır), voucher ve bilgilendirme broşürü bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmış, elektronik ortamda onaylanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, fiziki olarak tüketiciye verilmiş, kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmiştir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.


6.14- Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres, telefon ve e-mail adreslerinin/bilgilerinin doğru olduğunu, adresinde, telefonunda ve/veya e-mail adresinde (iletişim bilgilerinde) herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği en geç 7 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak ve yönetmelikte belirlenen usuller ile bildireceklerini, aksi takdirde bu sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç ya da zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, gecikmelerden ve zararlardan diğer tarafın sorumlu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.


6.15- Taraflar, TATİLBUDUR'un sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında öncelikle TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler.


6.16- Taraflar, TATİLBUDUR’un defter ve belgeleri ile elektronik ortamda tuttuğu kayıtların, Tüketici hakkında TATİLBUDUR çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile telefon kayıtlarının münhasır delil olduğu konusunda mutabıktırlar.


6.17- Tüketici, işbu sözleşmeden ya da mevzuattan kaynaklı ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi halinde, 3095 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen oranda kanuni faiz uygulanacağını kabul ettiğini beyan etmiştir.


6.18- Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili TÜRSAB TAHKİM KURULU'na başvurabilecekleri gibi yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine ve yasa ile yetkilendirilmiş sair yetkili ve görevli kurum ve mercilere başvurabilirler.


6.19- Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ve varsa Kanun ve Yönetmelik ile çelişen hususlarda 6502 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.


6.20- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2(2)/f maddesi gereğince, işbu paket tur hizmet ve satış sözleşmesinde Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uygulanmaz.


Altı ana maddeden oluşan işbu PAKET TUR HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ taraflarca tüm ekleri ile birlikte okunmuş, kontrol ve teyit edildikten sonra, tüm ekleri ile birlikte ………..tarihinde imza altına alınmış, elektronik ortamda onaylanmıştır.


         TATİLBUDUR                                                                             TÜKETİCİ 

Adımıza düzenlenmiş olan Ön Bilgilendirme Broşürü, Voucher'ı, Sözleşmenin tüm sayfalarını, Türsab Kütahya Çizelgesini, Katalog ve Web sitesini; www.tatilbudur.com/kisisel-verilerinkorunmasi  Linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması hakkında bilgilendirme metnini okuyup, detaylar hakkında aydınlanıp, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim aldım. İş bu sözleşme 6 ana madde ve 13 sayfa olarak tanzim edilmiştir.

Ad- Soyad

İmzaSözleşme Mail: sozlesme@tatilbudur.com

Çağrı Merkezi İletişim: 444 0 484 / 0850 333 33 33

Satış Sonrası Destek İletişim: 0850 333 10 10

Müşteri İlişkileri İletişim: 0216 709 95 00

Müşteri İlişkileri Mail: musteri.iliskileri@tatilbudur.com

Acente iletişim : 


Ek: Voucher, Ön Bilgilendirme Formu, Tur Programı, Tahsilat Makbuzu 


KONAKLAMA HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1 : TARAFLAR


İşbu sözleşme Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. 2.Blok Apt. No:4/24 Ümraniye/ İstanbul /Türkiye adresinde bulunan ve 444 0 484 nolu irtibat numarasına sahip TATİLBUDUR SEYAHAT ACENTELİĞİ VE TURİZM A.Ş. (Sözleşmede TATİLBUDUR olarak anılacaktır) ile diğer tarafta xxxxxxxxx  adresinde ikamet eden ve iletişim bilgileri xxxxxxxx@xxxx.com, tel:....……. olan …………. TC kimlik numaralı …………., (Sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.


(Herhangi bir konaklama hizmeti satın alan veya almayı taahhüt eden, adına ya da lehine bir konaklama hizmeti satın alınan veya satın alınması taahhüt edilen veya kendisine bir konaklama hizmet ve satış sözleşmesi devredilen tüketici Katılımcı olarak anılacaktır.)


MADDE 2 : KONU


İşbu sözleşmenin konusu; Tüketicinin, kendisi ve katılımcı adına Tatilbudur vasıtası ile aşağıda açıklanan koşullar çerçevesinde almış olduğu hizmete, otel (oda) rezervasyonu yaptırmasına ve konaklamaya ilişkin hizmet, ödeme şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.


MADDE 3 : KONAKLAMA BİLGİLERİ


Konaklama, ……/……/……  ile ……/……/….. tarihleri arasında (toplam ….. gece) olacaktır. Konaklayacak kişilerin isimleri ……………, …………………, ……………, dır.


Tüketici/ler, …………………………. isimli otelde, ………….. oda tipinde, …………. konseptinde konaklama yapacaktır.

Tüketicinin otele giriş saati 14.00 olup, Otelden çıkış saati en geç saat 12.00’dir.  

MADDE 4: SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

4.1.Sözleşme/konaklama bedeli KDV dahil ……-TRL olup işbu sözleşmeye ilişkin vergiler dahil toplam konaklama bedeli, ön ödeme tutarı, kalan bedelin nasıl ve ne şekilde ödeneceği, konaklama bedeline dahil olan ve olmayan ücretler sözleşme imzalanmadan önce, Tüketiciye verilmiş, kalıcı veri saklayıcısı ile Tüketiciye gönderilmiş olup, ayrıca işbu sözleşmenin eki kayıt/rezervasyon detay formunda da yer almaktadır. Ekli kayıt/rezervasyon detay formunda gösterilen ve konaklama bedeline dahil olmayan ücretlerden Tüketici sorumlu olup, Tüketici, otele giriş yapmadan veya otelde konakladığı süre içinde, konaklama bedeline dahil olmayan ücretlerin, yasal düzenleme ile getirilen vergilerin, harçların, vb. de Tatilbudur’a ödediği bedele dahil olduğunu iddia edemez. Tüketici, otele girişte, otel tarafından verilen bilgilendirme formunda ücrete tabi olduğu belirtilen herhangi bir hizmeti alması, kullanması durumunda, almış olduğu, kullandığı hizmetin bedelini otele öder. Bu duruma Tatilbudur’un herhangi bir dahli sözkonusu olmadığından, Tüketici, her ne sebeple olursa olsun, otele ödediği veya yukarıda belirtilen sebeplerle ödemesi gerektiği bu bedelden Tatilbudur’u sorumlu tutamaz, Tatilbudur’a rücu edemez.

4.2.Tüketici, işbu sözleşme ile aldığı ve/veya alacağı hizmetlerin bedelini, nakden (havale/eft yoluyla) veya kredi kartı ile ödeyebilir. Kredi kartı ile yapılacak ödemelerde, Tüketici, Tatilbudur’un, bilgilerini vermiş olduğu kredi kartından sözleşme bedelini tahsil etmeye yetkili kıldığını, Tatilbudur tarafından  konaklama bedeline ilişkin olarak yapılan herhangi bir çekime, tahsilata itiraz etmeyeceğini, slip itirazı ve chargeback talebinde bulunmayacağını beyan ve kabul etmiştir.

4.3.Vergi Usul Kanunu ilgili hükümleri uyarınca; hizmet alımı karşılığında düzenlenecek fatura, hizmetin sona ermesini takiben Tatilbudur tarafından düzenlenerek Tüketici’nin sözleşmede bildirdiği (e-mail ya da tebligat) adresine gönderilir.

4.4.Rezervasyon anında konaklama bedelinin en az %25'i, bakiyenin ise, yaz/sahil otelleri ile şehir otelleri için yaptırılan rezervasyonlarda hizmetin başlamasına en geç 7 gün; kış/kayak merkezleri otelleri için yaptırılan rezervasyonlarda hizmetin başlamasına 25 gün; termal oteller için yaptırılan rezervasyonlarda hizmetin başlamasına 15 gün kala ödenmesi gerekmektedir. Rezervasyon ile hizmetin başlangıç tarihi arasında sırasıyla, 7, 25 ve 15 günden daha az süre bulunması halinde konaklama bedelinin tamamının ödenmesi gerekir. Rezervasyon yaptırılan otellere göre, sırasıyla 7, 25 ve 15 gün kala  belirtilen ödemelerin yapılmaması halinde, rezervasyon iptal edilerek, iptal tarihinde hizmetin başlamasına sırasıyla 7, 25 ve 15 günden fazla bir süre varsa  rezervasyon  bedelinin %25'i cayma tazminatı olarak, 7, 25 ve 15 günden az bir süre kalmış ise tamamı  Tüketiciden tahsil edilir.

İndirimli Ürün/Özel Ürün veya kampanyalı ürün satın alan Tüketici hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Alınmış olan hizmet erken rezervasyon veya diğer kampanyalar dâhilinde bir ürün ise bakiye ödemenin süresinde yapılmaması halinde, Tüketici konaklama bedelinin tamamı kadar cayma tazminatı öder.

4.5.Sözleşme imzalandıktan/yapıldıktan sonra, ancak, hizmet kullanılmadan önce sözleşmeye konu konaklamanın/ürünün/hizmetin bedelinde fiyat artışı olması halinde, fiyat artışı nedeniyle Tüketiciden fark ücreti talep edilmeyeceği gibi, konaklamanın/ürünün/hizmetin bedelinin/fiyatının düşmesi (örneğin, rezervasyon yatırılan Otel tarafından aksiyon uygulanarak fiyatın düşürülmesi gibi) halinde de Tüketiciye herhangi bir iade yapılmaz. Tüketici, fiyatın düştüğünü iddia ederek sözleşmenin iptalini talep edemeyeceği gibi fiyat farkının iadesini de talep edemez. Sistem kaynaklı hatalar (örneğin, fiyatın sisteme hatalı girilmiş olması, teknik bir sorun nedeniyle fiyatın gerçek satış fiyatının altında ya da üstünde ilan edilmiş olması, vb.) her zaman düzeltilebilir. Taraflar, maddi ve teknik hatalara dayanarak birbirlerinden hak ve talepte bulunmaz.

MADDE 5: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.Tüketici, işbu sözleşmenin kurulmasından önce, Tatilbudur tarafından ön bilgilendirme amacıyla kendisine iletilen, konaklama tesisine, vergiler dâhil toplam konaklama/hizmet fiyatına, ön ödeme tutarına ve kalan bedelin ödeneceği tarih bilgilerine, konaklama tarihleri ve türü, yeri, nitelikleri, sınıfı,  ve sair detaylara ilişkin bilgilerin/gerekli bilgilendirmelerin anlaşılır olduğunu ve sözleşme kurulmadan önce Tatilbudur tarafından kendisine verilen ön bilgilendirme broşürünün bir nüshasının işbu sözleşme ekinde de yer aldığını, Kalıcı Veri Saklayıcısı (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) ile işbu sözleşme hükümlerinin kendisine ayrı ayrı izah edildiğini/bildirildiğini, işbu sözleşmeyi, sözleşme gereğince kendisi ile konaklama gerçekleştirecek Katılımcı/lar adına da yaptığını, kendisine yapılan tüm bilgilendirmeler ve sözleşme detayları hakkında Katılımcıya/lara bilgi verdiğini/vereceğini, bu yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, kendisine yapılan bilgilendirmenin diğer katılımcı/lara da yapılmış sayılacağını, diğer katılımcıların Sözleşme kural ve koşullarından bilgilendirilmesi hususundaki maddi ve manevi ve hukuki sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu, sözleşmeyi kabul yönünde açıkladığı iradesi doğrultusunda sözleşmenin tanzim ve imza edildiğini/onayladığını beyan ve kabul eder.

Tüketici, sözleşme konusu konaklamaya/hizmete ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi, sözleşmenin Tatilbudur tarafından kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile gönderildiğini, sözleşmeyi ve sözleşme şartlarını incelediğini, satın almak istediği konaklama hizmeti ve ayrıntılarına ilişkin tüm bilgileri, konaklamanın satış fiyatını, ödeme şeklini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri Tatilbudur’un kataloğundan, internet sitesinden (tatilbudur.com) ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi de okuyup incelediğini, ön bilgilendirmeyi okuyup incelemeden sözleşmenin imzalanması aşamasına geçilemediğini, sözleşmeyi inceleyip okumandan ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını, sözleşmeyi sanal ortamda imzaladığını ve kalıcı veri saklayıcısı ile Tatilbudur’a ilettiğini, bu durumun Tatilbudur tarafından Kalıcı Veri Saklayıcısı vasıtası ile belgelendirilebileceğini, sözleşmenin Tatilbudur tarafından saklanabileceğini beyan ve kabul eder.

5.2.Tüketici; Tatilbudur, Otel yetkilileri ve Acente temsilcisinin , sigorta şirketinin, satın alınan hizmetle ilgili   bildirdiği kurallara uyacağını, üçüncü şahısların can, mal güvenliği ve huzuruna saygı göstereceğini, otelde konaklayan başka Tüketicilerin konaklamasını engelleyici, otel dahilinde huzur bozucu, vb. davranışlardan kaçınacağını, aksi takdirde, hizmet almaya başlamış olsa dahi, otelden çıkarılabileceğini, hizmeti alamayacağını ve kendisinden kaynaklanan nedenlerle hizmet alamayacağından ücret iade hakkının ve/veya herhangi bir tazminat hakkının  bulunmadığını beyan ve kabul eder. Tüketiciden/katılımcıdan ve üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden Tatilbudur sorumlu değildir.

5.3.Tüketici kural olarak rezervasyon anında konaklama/hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ancak, Tüketici, kendisinden kaynaklanan nedenlerle, rezervasyon anında konaklama/hizmet bedelinin tamamını ödeyemez ise, rezervasyon anında konaklama/hizmet (rezervasyon) bedelinin en az %35’ini, rezervasyon tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde de kalan bakiyeyi (%65’ini) ödemekle yükümlüdür.  Tüketici, ödemenin tamamını yapmadan rezervasyonun kesinleşmeyeceğini bildiğini, bu konuda Tatilbudur tarafından bilgilendirildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Rezervasyon tarihi ile konaklama (hizmetin başlangıç) tarihi arasında 15 günden az bir süre bulunması durumunda Tüketici, rezervasyon anında konaklama/hizmet (rezervasyon) bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olduğunu, aksi halde rezervasyonun kesinleşmeyeceğini, bundan Tatilbudur’un sorumluluğu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.  Yukarıda belirtilen süre/süreler içerisinde  ödemenin/ödemelerin yapılmaması halinde, sözleşme Tüketici tarafından haklı neden olmaksızın tek taraflı olarak feshedilmiş sayılır. Sözleşme, Tüketici tarafından, ödeme/ödemeler yapılmayarak tek taraflı feshedilir ve  sözleşmenin feshedildiği tarih itibarıyla, konaklama başlangıç tarihine 30 günden az bir süre var ise, Tüketicinin yapmış olduğu  ödeme, Tatilbudur tarafından “sözleşmeden cayma tazminatı” olarak  irad kaydedilir ve  Tüketiciye herhangi bir iade yapılmaz  

5.4.Tüketicinin konaklama yaptığı Otelde olabilecek herhangi bir bagaj, değerli eşya ve benzeri kayıp hallerinde, Tüketici, Otel yetkilisine de bilgi vererek  gerekli tutanakları ilgili kolluk kuvvetlerine tutturacaktır. Tüketici, olaya ilişkin  Tatilbudur’a  bilgi vermesi durumunda, Tatilbudur, Oteli ayrıca bilgilendirecektir. Bu duruma, Tatilbudur’un herhangi bir dahli olmadığından hiçbir sorumluluğu da yoktur. Otelin kusurunun olması halinde, Tüketici, otele karşı yasal haklarını kullanabilir.

5.5.Katılımcı (Sözleşmede imzası bulunmayan, ancak, sözleşmede ismi geçen, adına rezervasyon yapılan), sözleşmede imzası bulunan tüketiciye, adına sözleşme yapma yetkisi verdiğini, sözleşmeyi imzalayan Tüketicinin, işbu sözleşmeyi imzalaması ile birlikte, sözleşmenin bütün şartlarının kendisi tarafından da kabul edilmiş sayılacağını ve sözleşme şartlarına aynen uyacağını kabul etmiş sayılır. Bu nedenle, sözleşmede imzasının bulunmadığı gerekçesi ile sözleşmenin kendisini bağlamadığını iddia edemez. Ancak, bütün bunlara rağmen, Katılımcı, sözleşmede imzası olmadığı gerekçesi ile sözleşme ile bağlı olmadığını iddia eder ise, sözleşmede imzası bulunan Tüketici, Tatilbudur’un tüm zararından sorumlu olur. Sözleşmede imzası bulunan Tüketici, kendisinin ve adına sözleşme yaptığı Katılımcının isimlerinin doğru olduğunu, yanlış verdiği bilgilerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu beyan ve kabul eder.

5.6.Oda blokajını, Tüketicinin konaklayacağı otel yapmakta olup acentenin doğrudan bir müdahalesi olamamaktadır. Bu nedenle, Tüketiciye tahsis edilen oda nedeniyle Tatilbudur sorumlu tutulamaz.

5.7.Tatilbudur gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen nedenlerle, konaklamaya/hizmete başlanamaz veya yine aşağıda belirtilen nedenlerle konaklamanın/hizmetin devamı imkânsız hale gelirse ve/veya sözleşmeye aykırılığın aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanması halinde, Tatilbudur, sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilememesinden sorumlu tutulamaz;

a)Tüketicinin satın aldığı hizmet ve konaklamayı kendi kusuru veya kendisinden kaynaklanan fiili imkansızlık nedeni ile  kullanamaması, tüketememesi, gerçekleştirememesi,

b)Sözleşmenin ifası sürecine dâhil olmayan üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı nedeni ile hizmet/konaklamanın kullanılamaması, tüketilememesi, gerçekleştirilememesi,

c) Mücbir sebebin bulunması,

5.8.Tüketici/Katılımcı, sözleşme bedelini nakit ve/veya bankaların kredi kartları ile peşin veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak ödeyebilir. Tüketici, kredi kartı ile kendisinin, beraberindekilerin veya geziye katılacak 3. Kişilerin ödemelerini peşin olarak veya taksitli olarak yapabilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, kredi kartı borcunun ödenmemesi halinde, Tüketicinin muhatabı, kredi kartı sözleşmesi imzaladığı bankadır. Tatilbudur, bu ihtilafta taraf değildir. Kredi kartı ile hizmet satın alan tüketiciler, satın alınan hizmeti bizzat kullanmadıkları gerekçesi ile bankalarını ödemeden men edemezler. Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketicilerin erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmeleri ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketici, kredi kartı ile peşin ya da taksitli olarak aldığı hizmetin herhangi bir sebeple iptal edilmesi veya iptal ettirmeleri nedeniyle sözleşme şartlarında iade yapılması veya bedelin kısmen ya da tamamen iade edilmesi gereği doğması halinde, Tatilbudur, iadeyi yine tüketicinin/katılımcının kredi kartına (ödemenin yapıldığı kredi kartına) yapacaktır. Tüketici/katılımcı, iadenin hesabına ve nakden yapılmasını talep edemez. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına ve banka ile tüketici arasında yapılan sözleşme hükümlerine göre, bankası tarafından tüketicinin/katılımcının kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, bundan Tatilbudur’un herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi buna müdahale etme hakkı ve imkanı da bulunmamaktadır. Ödemenin, Tüketici/Katılımcı adına, 3. Kişi tarafından kredi kartı ile yapılmış olması halinde de iade, aynı prosedür uygulanarak ödemenin yapıldığı kredi kartına iade edilir. Tüketici/katılımcı, bu hususta kendisinin aydınlatıldığını ve bu hususu bildiğini beyan ve kabul eder.

5.9.Tüketici, sözleşmenin ifası sırasında hizmetin ayıplı olduğunu görürse, hangi hizmetin/ hizmetlerin niçin ayıplı olduğunu sebepleri ile birlikte derhal Tatilbudur yetkililerine/ iddia ettiği ayıp tesisten/otelden kaynaklanmakta ise tesis/otel yetkililerine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Ki, Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları yazılı olarak Tatilbudur’a ve/veya konakladığı otele bildirmesi, iyiniyetli bir tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur. Aksi halde, hizmetin ifası sırasında ayıp bildiriminde bulunmayan, herhangi bir bildirimde bulunmadan oteli/tesisi terk eden Tüketici/Katılımcı oteli/tesisi haklı sebep olmaksızın terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur, konaklama/hizmet bedelinin iadesini ya da zararının tazminini talep edemez.

5.10.Tatilbudur, elinde olmayan bir durumun ortaya çıkması halinde (mücbir sebeplerle), Tüketiciye de bildirmek kaydı ile Tüketicinin rezervasyonunu, hizmetin başlangıç tarihinden 7 gün, özel gün ve/veya dönemlerde ise 1 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir.

Konaklama/hizmet, başlamasından sonra Tatilbudur’dan kaynaklanan bir nedenle tamamlanamaz veya verilen hizmetin ayıplı olduğu Tatilbudur tarafından da tespit edilir ise, Tatilbudur, Tüketicinin/Katılımcının konaklaması için Tüketiciye/Katılımcıya ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif düzenlemeler (otel, tesis vs.) sunar. Tatilbudur tarafından sunulan alternatif düzenlemenin/teklifin Tüketici/Katılımcı tarafından kabul edilmesi/kullanılması halinde, Tüketici/Katılımcı, herhangi bir bedel iadesi ve/veya tazminat talep edemez.

Tüketici/Katılımcı, Tatilbudur’un sunmuş olduğu alternatif düzenlemeyi kabul etmeyerek sözleşmeden dönmek isterse, sözleşmeden dönme iradesini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Tatilbudur’a bildirmesi gerekir. Aksine davranış ile hiçbir bildirim yapılmadan otelden/tesisten ayrılan Tüketici hizmeti alıp kullanmış addolunur. Bildirimin yapılmış olması halinde, o ana kadar ifa edilmiş hizmetlerden tüketicinin/katılımcının yararlandığı orandaki tutarın mahsubundan sonra kalan bakiye tutar, en geç 14 gün içinde, Tüketiciye/katılımcıya iade eder.

5.11.Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. “Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni”ni yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 4. maddesinin (c) bendinde ve ilgili diğer yönetmeliklerde tarif edilen kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla Tüketici/Katılımcıya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca iletmiştir.

5.12.Tüketici/Katılımcı, Aydınlatma Metnini okuyup anladığını, www.tatilbudur.com/kisisel-verilerinkorunmasi linkindeki bilgileri ve açıklamaları incelediğini, okuduğunu, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığını kabul eder.

5.13.Tatilbudur, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yasal mevzuat uyarınca, Tüketici/Katılımcı’ya ait kişisel verileri; Kanun madde 5 (2) (a) ve (ç) bentleri uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması, madde 5 (2) (c) bendi uyarınca  sözleşmenin kurulması ile sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri ifa etmek, Kanun madde 5 (2) (e) bendi uyarınca hakkın korunması ve tesisi için gerekli olması, Kanun madde 5 (2) (f) uyarınca temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerin gerektirmesi hukuki sebebine ve amacına dayalı olarak işleyebilecektir.

5.14.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, ilgili kişinin 6698 s. Kanun 11’ inci maddede sayılan diğer haklarına ilişkin detaylı bilgiler, www.tatilbudur.com/kisisel-verilerinkorunmasi web sitesinde yer almaktadır.

MADDE 6 : CAYMA HAKKI, SÜRE VE FESİH

6.1.Tüketici, satın alınan konaklamaya/ hizmete devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, rezervasyon tarihinden itibaren en fazla 14 gün sonrasına kadar rezervasyonunu iptal edebilir veya aynı rezervasyon tipine uygun olmak koşuluyla erken rezervasyon ve indirimli ürünler dışında kalan ürün/hizmet/sözleşmeyi, istenilen kişi veya kişilere devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur. Tüketici, tüm iptal/devir taleplerini yukarıda belirtilen süreye uygun ve yazılı olarak Tatilbudur’a  iletmekle yükümlüdür. Alınmış olan hizmet kampanya dâhilinde bir ürün ise ve/veya rezervasyon ile konaklama başlangıcı arasında 14 günden daha az bir süre bulunması halinde bu madde geçerli değildir. Hizmeti/konaklamayı devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak sözleşme tamamlanır.

6.2.Tüketici, hizmetin başlamasına 30 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel kendisine iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 30-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmek isterse ödediği bedelin %50’ni; 15  günden az bir süre kala iptal ettirmek ister ise tamamını, Tatilbudur’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir.

6.3.İndirimli hizmetin iptal/devri halinde ise; hizmet başlangıcından 7 gün öncesine kadar yapılan iptal/devir halinde Tüketici hizmet bedelinin %50’sini, 7 günden sonra ise hizmet bedelinin tamamını Tatilbudura ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Erken rezervasyon dönemini kapsayan rezervasyonlarda iş bu sözleşmenin 6.1. ve 6.2. maddelerinde belirtilen süreler geçerli olmayıp bu döneme ilişkin iptal, değişiklik ve devir hallerinde 72 saat kalaya kadar kesintisiz iptal hakkı sadece iptal sigortası olan Tüketicilere uygulanmaktadır.

6.4.Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Tatilbudur, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

6.5.Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve rezervasyon için ödediği tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun konaklama hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Otelden ayrılma tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde Tatilbudur’a belgesiyle birlikte sunulmalıdır. Bu durumda, konaklama hizmeti almadığı günlerin tutarı iade edilir.

MADDE 7 : DİĞER HÜKÜMLER

7.1.Tüketici, dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel, konaklama sırasında yaşanabilecek kaza ve hastalık halinde, yerleşim yerine dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ve tedavi masraflarını, maliyeti kendisine ait olmak üzere sigortalatabilir. Seyahat sigortası, hizmeti satın alan Tüketicilerin, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Tatilbudur, bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Bu sigortayı yaptırıp yaptırmamak tamamen Tüketicinin takdirindedir.

7.2.Tüketici, bu sözleşme konusu rezervasyona ait ödemeyi, mail order, sanal pos, havale veya EFT ile yapmak suretiyle işbu sözleşmeyi herhangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi bu sözleşme şartları taraflar arasında geçerli olacaktır. Bu durumda tüketici, sözleşme şartlarını ve satın almak istediği hizmeti ve hizmete ilişkin bilgileri, satış fiyatını, ödeme şekillerini, fiyatların geçerlilik tarihlerini, vs. gerekli tüm bilgileri Tatilbudur’un kataloğundan, internet sitesinden ve ilanlarından öğrenmiş olduğunu, sözleşmeyi Tailbudur’un internet sitesinde okuyup incelediğini, sözleşmeyi okumadan ödeme safhasına geçilemediğini ve sözleşmede belirtilen hizmetleri, bu sözleşmedeki yazılı şartlar dâhilinde aldığını beyan ve kabul eder.

7.3.Tüketici, bu rezervasyona ilişkin sözleşmeyi, sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi, sözleşme şartlarını, hizmetin satış fiyatını, ödeme şartlarını ve şeklini gerek Tatilbudur’a ait web adreslerinden gerek Tatilbudur’un kataloğundan, ilanlarından ve gerekse de Tatilbudur satış temsilcilerinden alıp, gerekli tüm incelemeyi yaptıktan, ayrıntılı bilgi sahibi olduktan ve okuduktan sonra, sözleşme şartlarında mutabık kalarak imzaladığını kabul ve beyan eder.

7.4.Tatilbudur, rezervasyon yapılan otelin vasıflarını, yıldızlamasını ve sunulan hizmetlerle ilgili bilgiyi, otelin beyanına, broşürlerine ve otelin resmi internet sitesindeki bilgilerine dayanarak ilan etmiştir. Otelin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan özellikte ve yıldızlama standartlarında olmaması halinde sorumluluk münhasıran otele aittir. Otelin, taahhüt edilen standartları taşımaması veya konaklamanın başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde Tatilbudur, Tüketiciyi aynı standartta veya bir üst kategoride olan bir tesiste konaklatmak üzere teklifte bulunabilir. Tüketici böyle bir değişikliği kabul etmez ise, rezervasyonunu iptal edip, ödediği bedelin iadesini isteyebilir.

7.5.Tatilbudur, Tüketiciden rezervasyon esnasında Tüketicinin beyanına göre,  kimlik ve yaş bilgilerini almakta, ancak  kimlik ve yaş kontrolü otele girişte otel tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle Tüketicinin, yanlış veya eksik beyan bildirmesinden dolayı arada fark doğarsa, bu fark otele giriş anında, Tüketiciden otel tarafından tahsil edilir.

7.6.Tüketici, rezervasyon esnasında Tatilbudur çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, Tatilbudur ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, Tatilbudur elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

7.7.İşbu sözleşmede gerek imzası bulunan gerek ismi geçen çocuklar da dahil olmak üzere, bütün Tüketiciler/katılımcılar, tesise/otele giriş yaparken güncellenmiş nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmak ve tesise/otele giriş sırasında işbu konaklama hizmet ve satış sözleşmesini resepsiyon görevlisine ibraz etmek zorundadırlar. Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak olan çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş, balayı çifti, vb. gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, Tüketici/katılımcı, fark ücretini derhal ve tamamen ödeyecek ve her türlü tazminde bulunacaktır. Tüketici/Katılımcı, konaklamanın gerçekleşeceği bölgenin, ülkenin yerel kurallarına, örf ve adetlerine ve konaklayacağı tesisin/otelin şartlarına, kurallarına uymakla mükelleftir.

7.8.Konaklanacak tesiste/otelde evcil hayvan kabul edilmemektedir. 

7.9.İşbu sözleşme ve voucher, bilgilendirme broşürü bir bütün olarak sözleşmeyi oluşturmakta olup, buradaki tüm şartlar ve hükümler taraflarca müzakere edilmiş, anlaşılmış ve tarafların özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmış, elektronik ortamda onaylanmıştır. Sözleşmenin bir nüshası, fiziki olarak tüketiciye verilmiş, kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmiştir. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, verilen hizmete ilişkin kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

7.10.Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres, telefon ve e-mail adreslerinin/bilgilerinin doğru olduğunu, adresinde, telefonunda ve/veya e-mail adresinde (iletişim bilgilerinde) herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği en geç 7 gün içinde diğer tarafa yazılı olarak ya da yönetmelikte belirlenen usuller ile bildireceklerini, aksi takdirde, bu sözleşme gereğince kendilerine yapılması gereken bilgilendirmelerin hiç ya da zamanında yapılamamasından kaynaklanacak aksaklıklardan, gecikmelerden ve zararlardan diğer tarafın sorumlu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

7.11.Taraflar, Tatilbudur’un sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında öncelikle, TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümlerinin uygulanacağını kabul ederler.

7.12.Taraflar, Tatilbudur’un defter ve belgeleri ile elektronik ortamda tuttuğu kayıtların, Tüketici hakkında Tatilbudur çalışanları ya da sair hizmet sağlayıcıları tarafından tutulacak tutanaklar ile telefon kayıtlarının münhasır delil olduğu konusunda mutabıktırlar.

7.13.Tüketici, bu sözleşmeden ya da mevzuattan kaynaklı ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşmesi halinde, 3095 sayılı yasanın 1. Maddesinde belirtilen oranda kanuni faiz uygulanacağını kabul ettiğini beyan etmiştir.

7.14.Taraflar, iş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili TÜRSAB TAHKİM KURULU'na başvurabilecekleri gibi yerleşim yerlerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine, Tüketici Mahkemelerine ve yasa ile yetkilendirilmiş sair yetkili ve görevli kurum ve mercilere de başvurabilirler.

7.15.Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda ve varsa, Kanun ile çelişen hususlarda 6502 Sayılı Kanun hükümleri ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

7.16.Sözleşme yapıldıktan sonra, Tarafların öngörmediği bir durumun ortaya çıkması, savaş, doğal afet, deprem, sel, yangın, Ülke genelinde veya kısmi olağanüstü hal ilan edilmesi,  Tüketicinin/Katılımcının vefat etmesi, ülke genelinde grev, terör olayları, öngörülemeyen teknik şartlar,  olumsuz hava şartları nedeniyle konaklama hizmeti alınacak otele ulaşımın ve/veya konaklamanın imkansız hale gelmesi, ülke genelinde ve/veya otelin bulunduğu  bölgeye seyahat yasağı getirilmesi, karantina uygulanması, vb. olaylar mücbir sebeptir. Mücbir sebep hali, Tüketicinin konaklayacağı döneme denk gelir ise, Tatilbudur, Tüketiciye alternatif olarak başka bir tarihte konaklama hizmeti sunmayı önerebilir. Tüketici, Tatilbudur’un önerisini kabul etmez ise, ödediği bedel Tüketiciye iade edilir. Tarafların başkaca bir yükümlülüğü yoktur. 

Yedi ana maddeden oluşan işbu KONAKLAMA HİZMET VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ taraflarca tüm ekleri ile birlikte okunmuş, incelenmiş, kontrol ve teyit edildikten ve mutabık kalındıktan sonra, tüm ekleri ile birlikte ………..tarihinde imza altına alınmış, elektronik ortamda onaylanmıştır.

TATİLBUDUR


TÜKETİCİ


Sözleşme Mail: sozlesme@tatilbudur.com

Çağrı Merkezi: 444 0 484 / 0850 333 33 33

Satış Sonrası Destek: 0850 333 10 10

Müşteri İlişkileri: 0216 709 95 00


Müşteri İlişkileri Mail: muşteri.iliskileri@tatilbudur.com


ACENTA


MT


Adımıza düzenlenmiş olan Ön Bilgilendirme Broşürü, Voucher'ı, Sözleşmenin tüm sayfalarını Türsab Kütahya Çizelgesini,Katalog ve Web sitesini : www.tatilbudur.com/kisisel-verilerinkorunmasi Linkinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması hakkında bilgilendirme metnini okuyup, detaylar hakkında aydınlanıp, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını yazılı / kalıcı veri saklayıcı vasıtasıyla teslim aldım. İş bu sözleşme 7 ana madde ve ........ sayfa olarak tanzim edilmiştir.


MUSTERI


İmza


Ek: Voucher, Ön Bilgilendirme Formu, Tur Programı, Tahsilat Makbuzu